โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว Sakaeo Crown Prince Hospital

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สวยเด่น งามสง่า มุ่งพัฒนาเพื่อสุขภาพของประชาชน

1. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม ตั้งแต่ปฐมภูมิ ตติยภูมิ
2. จัดระบบบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (SP) โดยส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
3. ร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสาธารณสุขชายแดน
4. บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมสง่างามสมพระเกียรติ

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 00.00 - 24.00 น.