โรงพยาบาลอุดรธานี Udonthani Hospital

เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ให้การดูแลระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม และ เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

1.  ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษา/ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ
2.  เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับตติยภูมิ และตติยภูมิระดับสูง ใน 4 ด้าน ได้แก่ Trauma, Cardio, CA, Newborn
3. เป็นสถาบันรวมผลิต และฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและบูรณาการการดูแลสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายสุขภาพภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นางประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย 0804202371

บริการ PrEP จังหวัดอุดรธานี

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ